ประวัติความเป็นมา

          สมาคมธุรกิจอินเทอร์เน็ตไทย (The Association of Thailand Internet Industry) จดทะเบียนเป็นสมาคมตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า เมื่อวันที่ 9สิงหาคม พ.ศ. 2543โดยศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ผู้ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น“บิดาอินเทอร์เน็ตไทย”โดยสมาคมฯมีวัตถุประสงค์หลัก “เพื่อส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต”ซึ่งสมาคมฯได้จัด และส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯเรื่อยมา

          เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2555 ได้มีมติเอกฉันท์เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่ ทดแทนกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดเดิมซึ่งหมดวาระลง โดยได้ นายอภินัทธ์ จันทร์เจนจบเป็น นายกสมาคม และ ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน เป็น นายกอาวุโสตลอดชีพ

          ต่อมากรรมการบริหารสมาคมฯได้มีการพิจารณาขยายกรอบวัตถุประสงค์ เป็น “เพื่อส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต” โดยมีเป้าหมายให้ครอบคลุมธุรกิจ และกิจการของสมาชิกได้มากยิ่งขึ้น จนปัจจุบัน สมาคมฯ มีสมาชิก กว่า 20 บริษัท

 

วัตถุประสงค์หลักของสมาคม (Core Purpose)

          เพื่อส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต

 

คุณค่าแห่งความดีงามที่เรายึดมั่น (Core Value)

          ความร่วมมือและความเป็นมิตรระหว่างกันของสมาชิกจะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยน และเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อให้สมาชิกสมาคมฯ สามารถพัฒนาไปได้อย่างมีคุณภาพ

 

ความตั้งใจระยะยาวของสมาคม (Envision Future)

          ธุรกิจของสมาชิกสมาคมฯ มีการพัฒนา เจริญรุ่งเรือง จนสามารถสร้างประโยชน์กลับคืนสู่สังคม และประเทศชาติ

 

Back to top

© Copyright Atii.Or.th All rights reserved.
ATII : สมาคมธุรกิจอินเทอร์เน็ตไทย.