1. ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน             บ. เอแบค-เคเอสซี อินเตอร์เนต เอ็ดยูเคชั่น จก.   นายกอาวุโสตลอดชีพ

2. นายอภินัทธ์ จันทร์เจนจบ          บริษัท ไฮเปอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด   นายกสมาคม 

3. นายธรรมศักดิ์ เติมจิตรอารีย์      บริษัท พีเจทีที จำกัด   อุปนายก

4. นายวิทิต พัฒนเสถียรกุล           บริษัท ธรู ไอพี จำกัด   เลขาธิการ       

5. นายรัชกฤต ชัยดิษกรกุล           บริษัท ดิจิตอล เกทเวย์ โซลูชั่น จำกัด   เหรัญญิก 

6. นายนันทพัทธ พุกกะณะสุต       บริษัท มี เทเลวิชั่น จำกัด  นายทะเบียน  

7. นายณภัคพงศ์ ชูช่วยชน           บริษัท เจเอสบีบี จำกัด  ประชาสัมพันธ์          

8. นางสาววิชารีย์ ชำนาญกิจ         บริษัท อัลตร้า อินฟอร์ม่า จำกัด  กรรมการ

Back to top

© Copyright Atii.Or.th All rights reserved.
ATII : สมาคมธุรกิจอินเทอร์เน็ตไทย.