1. นายศรีศักดิ์ จามรมาน                     บริษัท เอเบค เคเอสซี อินเตอร์เน็ต เอ็ดยูเคชั่น จำกัด

2. นายอภินัทธ์ จันทร์เจนจบ                 บริษัท ไฮเปอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด

3. นายธรรมศักดิ์ เติมจิตรอารีย์             บริษัท พีเจทีที จำกัด

4. นายวิทิต พัฒนเสถียรกุล                  บริษัท ธรู ไอพี จำกัด

5. นายรัชกฤต ชัยดิษกรกุล                  บริษัท ดิจิตอล เกทเวย์ โซลูชั่น จำกัด

6. นายนันทพัทธ พุกกะณะสุต              บริษัท มี เทเลวิชั่น จำกัด

7. นายณภัคพงศ์ ชูช่วยชน                   บริษัท เจเอสบีบี จำกัด

8. นางสาววิชารีย์ ชำนาญกิจ                บริษัท อัลตร้า อินฟอร์ม่า จำกัด

9. นายนนทวรรธนะ  สาระมาน              บริษัท โกลบอล เทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด

10. นายวันชัย สุทธิอารีกุล                  บริษัท ทูบีนัมเบอร์วันดอทคอม จำกัด

11. นายประสาท ศรีผดุง                     บริษัท ชาร์มมิ่งมอลล์ ดอทคอม จำกัด

12. นายขวัญชัย วิจิตรประชา               บริษัท บ้านหนังดอทคอม จำกัด

13. นายวรกร ภัทรายานันท์                 บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์(ประเทศไทย) จำกัด

14. นายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ               บริษัท ชื่อไทย.คอม จำกัด

15. นายศักดิ์ชัย ธรรมครุฑ                  บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด

16. นายสุรศักดิ์ จินตนาวสันต์               บริษัท แอ๊ดวานซ์ โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

17. นายธวัชชัย สิลมัฐ                        ธนาคารยูโอบี รัตนสิน จำกัด (มหาชน)

18. นางสติมา สุจริตวนิชวงศ์                บริษัท พารา แอดวานซ์ อินโฟเทล จำกัด

19. นายเสถียร พูลทรัพย์                    บริษัท ไดนามิคคอมพิวเตอร์ จำกัด

20. นายยงยศ พรตปกรณ์                   บริษัท คอมพิวเทคไมโครซอฟท์แวร์ จำกัด

21. นายวัชระ มงคลสุนทรโชต             บริษัท คอมพิวเทคไมโครซิสเท็ม จำกัด

22. นายชาญณรงค์ ทองทิตต์เจริญ       ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.เทค คอมพิวเตอร์

23. นายอรรถวิชญ์ เอกธนิตพงษ์          บริษัท บลิส-เทล จำกัด

24. นายวสุ คุณวาสี                           บริษัท เอเซีย อินโฟเน็ท จำกัด

25. นายสมบูรณ์ ตั๊งถาวรการ               บริษัท ซี.เอ.ดี.คอมพิวเตอร์แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด

26. นายวีระศักดิ์ เศวตกมล                 บริษัท เอ็นอีซี คอมมิวนิเคชั่น ซิสเทมส์ (ประเทศไทย) จำกัด

27. นางวนิดา โพธิ์ทอง                      บริษัท 11-อินโฟร์เทค ซิสเต็ม จำกัด

28. นายสุขแสง คูกนก                       บริษัท ไอบา จำกัด

29. นายเอกชัย ตันติชาติวัฒน์             บริษัท เทคพลัส จำกัด

30. ดร.กัลยาภา เลขวณิชธรรมวิทักษ์    บริษัท พีสแควร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด

31. นายทวีวัฒน์ วาสวกุลไทย             บริษัท เกียรติวัฒนสิน จำกัด

32. นายรำพึงศักดิ์ งามโรจนวณิชย์       บริษัท เอส.แอล.โอเอ แอนด์ เทเลคอม จำกัด

33. นายสัณห์ ธีระโกเมน                    บริษัท เทคนิเคิล ซัพพอร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

34. นางนลินี ทวีสิน                           บริษัท ซัคเซส อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด

35. Mr.Svend Nelson                      บริษัท เว็บคอนโทรล จำกัด

36. ดร.สันติธร บุญเจือ                      บริษัท เคเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

37. ว่าที่ ร.ต. ประนอม สีห์โคตร์          บริษัท เพิ่มวัฒนาซัพพลาย จำกัด

Back to top

© Copyright Atii.Or.th All rights reserved.
ATII : สมาคมธุรกิจอินเทอร์เน็ตไทย.